Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

DJURSLANDS MOTOR KLUB BILSPORT

Foreningens navn og hjemsted.

§1. Foreningens navn er DJURSLANDS MOTOR KLUB BILSPORT.

 Foreningen optages som klub hos Dansk Automobil Sports Union.

 Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

 Foreningens værneting er Retten i Randers.

Foreningens formål.

§2. Foreningens formål er at fremme automobilsporten specielt i det østjyske område, og virke for større færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken.

Foreningens formål fremmes ved

  1. At arrangere automobilsportslige konkurrencer.
  2. At tilrettelægge aktiviteter i hele det østjyske område.
  3. At afholde kurser og foredrag.
  4. At arrangere selskabelige sammenkomster.

MEDLEMMER.

§3. Som medlem kan optages enhver dansk eller udenlandsk statsborger, der ønsker at dyrke automobilsport eller aktiviteter, der knytter sig hertil, og som udelukkende vil arbejde for foreningens formål og interesser.

Et medlem som er ekskluderet fra en anden klub eller som er i kontingentrestance i en anden klub, kan ikke optages i foreningen. Eventuelt indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Et medlem, som ikke kan være medlem af Dansk Automobil Sports Union, kan ikke være medlem af foreningen.

EKSKLUSION.

§4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde foreningens formål eller på anden måde skade foreningens aktiviteter eller omdømme. Eksklusionen er effektiv fra det tidspunkt, hvor eksklusionen meddeles medlemmet.

Et ekskluderet medlem kan forlange – ved skriftlig anmodning til bestyrelsen – eksklusionen prøvet på den første efterfølgende ordinære generalforsamling, hvor eksklusionen optages som et særskilt punkt på dagsordnen. Eksklusionen stadfæstes, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for eksklusionen. Såfremt eksklusionen ikke stadfæstes er eksklusionen bortfaldet. Den ekskluderede kan ikke i denne anledning rette noget erstatningskrav eller andet krav mod foreningen eller andre.

GENERALFORSAMLING.

§5. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen vedlægges en dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelsen bekendtgøres enten ved brev til de enkelte medlemmer eller elektronisk eller på foreningens hjemmeside eller på anden behørig måde.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts-måned.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. valg af dirigent

2. godkendelse af bestyrelsens beretning

3. godkendelse af regnskab/årsrapport

4. behandling af indkomne forslag

5. offentliggørelse af kontingent for det kommende år

6. orientering om udpegede medlemmer

7. valg af bestyrelsesmedlemmer

8. valg af suppleanter

9. valg af to revisorer samt revisorsuppleant

10. eventuelt

Forslag til behandling på en generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder forinden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, dog undtaget generalforsamling, hvor der er stillet forslag om foreningens opløsning.

Beslutninger og valg, der ikke angår vedtægtsændringer eller foreningens opløsning træffes ved simpel stemmeflerhed.

Beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen skal bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det fremsatte forslag på ny skal behandles. Forslaget er vedtaget, såfremt mindst ½ af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger og eventuelt et kort referat over vigtige forhandlinger under generalforsamlingen.

Hvert medlem har 1 stemme.

Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Fuldmagt kan meddeles til et andet medlem af foreningen, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 andet medlem ved fuldmagt. Eventuel fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse overbringes til dirigenten. Fuldmagten skal godkendes af dirigenten for at være gyldig.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt dette begæres under generalforsamlingen.

Intet medlem, der ikke personligt er til stede på generalforsamlingen, kan vælges til bestyrelsen eller andre poster, medmindre der foreligger en gyldig skriftlig erklæring fra det pågældende medlem om, at medlemmet er indforstået med at lade sig vælge til den pågældende post.

Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen, men alene når punktet om eksklusion behandles på generalforsamlingen. Det ekskluderede medlem har taleret, men alene med et partsindlæg vedrørende eksklusionen. Den ekskluderede har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

§6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som ved ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen har besluttet dette eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer har fremsendt en skriftlig anmodning til bestyrelsen herom. Kun medlemmer, der har været medlem af foreningen i mere end 1 år, kan deltage i denne anmodning.

På den ekstraordinære generalforsamling kan alene behandles forslag, der har været udsendt sammen med dagsordnen og indkaldelsen. Forslag, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest samtidig med modtagelsen af anmodningen om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

BESTYRELSEN.

§7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer.

Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelt andre poster.

Bestyrelsen kan nedsætte eventuelle underudvalg.

Den valgte bestyrelse vælger, blandt sine medlemmer, 2 medlemmer til DASUs repræsentantskab.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Det første år efter foreningens stiftelse vælges alene 2 nye bestyrelsesmedlemmer, hvorfor 3 medlemmer vælges på lige årstal og 2 medlemmer vælges på ulige årstal.

2 bestyrelsessuppleanter vælges hvert år for 1 år ad gangen.

Ordinært bestyrelsesmøde skal afholdes mindst én gang hvert kvartal, og så ofte som formanden finder det fornødent eller, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Indkaldelse til et bestyrelsesmøde må ske med passende varsel, og i forbindelse med vigtige anliggender skal indkaldelse til bestyrelsesmøde mindst ske med 8 dages varsel. Sekretæren fører en retvisende og fyldestgørende protokol over, hvad bestyrelsen beslutter samt eventuelle vigtige forhandlinger.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

TEGNINGSBERRETTIGET.

§8. Bestyrelsen er alene tegningsberettiget ved alle bestyrelsens medlemmer, men bestyrelsen kan meddele legitimation og bemyndigelse til et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Denne legitimation og bemyndigelse kan tilbagekaldes, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen forlanger dette. Ved indgåelse af gensidigt bebyrdende kontrakter og i andre retsforhold, skal den eller de legitimerede personer kunne fremvise legitimation overfor tredjemand. Såfremt andre indgår aftaler på foreningens vegne er disse ikke bindende for foreningen.

HÆFTELSE.

§9. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.

Intet medlem kan hæfte for foreningens sædvanlige gældsforpligtelser, medmindre medlemmet har handlet ansvarspådragende.

KONTINGENT.

§10. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent under hensyntagen til foreningens økonomi og fremtidsplaner.

Foreningskontingentet indeholder kontingent til DASU.

Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. december.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar.

Er kontingentbetaling ikke indgået senest den 1. februar slettes det pågældende medlem af foreningen, og medlemskabet kan alene genoptages, såfremt kontingentrestancen betales og bestyrelsen godkender genindtræden af medlemmet i foreningen.

ØKONOMI OG REGNSKAB M.M.

§11. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Foreningens første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den førstkommende 31. december.

Senest den 15. februar skal det af bestyrelsen afsluttede regnskab være fremsendt til foreningens revisorer.

FORENINGENS OPLØSNING.

§12. Såfremt en generalforsamling beslutter, at foreningen skal opløses, skal foreningens formue tilfalde Dansk Automobil Sports Union med henblik på, at formuen anvendes til at understøtte motorsportsinteresser i lokalområdet (Djursland).